تقویم آموزشی دوره های حفاظت در برابر اشعه نیمسال دوم 1398 و نیمسال اول 1399        

   لینک دانلود 

 تقویم آموزشی دوره های تخصصی نیمسال دوم 1398

  لینک دانلود

فرم ثبت نام دوره شماره 1