هزینه های دورهای مقدماتی وپیشرفته

 هزینه دوره آموزشی حفاظت در برابر پرتوهای رادیویی و مایکروویو   لینک دانلود
 هزینه دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی  لینک دانلود
 هزینه دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی   لینک دانلود
 هزینه دوره های آموزشی بازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی       
 لینک دانلود
 هزینه دوره آموزشی حفاظت در برابر پرتونگاری دندان و دوره آموزشی حفاظت در برابر پرتوهای لیزر         لینک دانلود
  بخشنامه حذف بازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی  لینک دانلود
  هزینه دوره آزمون سطح 1 و 2 پرتونگاری صنعتی بر اساس ایزو 9712                                   لینک دانلود