-دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی 

- دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی (پرتونگاری و غیرپرتونگاری)

- دوره آموزشی بازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی و پزشکی

 -دوره آموزشی آزمون سطح 1 و 2 پرتونگاری صنعتی بر اساس استاندارد ایزو 9712

 -دوره آموزشی حفاظت در برابر پرتوهای لیزر

 -دوره آموزشی حفاظت در برابر پرتوهای رادیویی و مایکروویو

 -دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان