انتشارات و تولیدات آموزشی:

1. دروس عمومی حفاظت در برابر اشعه ویژه آموزش دوره های مقدماتی(کتاب 1) مهدی غیاثینژاد و مهران کاتوزی

2. دروس تخصصی حفاظت در برابر اشعه ویژه آموزش دوره های مقدماتی مراکز صنعتی(کتاب2) مهدی غیاثینژاد و مهران کاتوزی

3. دروس تخصصی حفاظت در برابر اشعه ویژه آموزش دوره های مقدماتی مراکز پزشکی(کتاب3) مهدی غیاثینژاد و مهران کاتوزی

4. دروس عمومی و تخصصی ویژه مسئولین طرح و فیزیک بهداشت مراکز صنعتی (کتاب4) مهران کاتوزی و دلنواز فرودین

5. دروس عمومی و تخصصی ویژه مسئولین طرح و فیزیک بهداشت مراکز پزشکی (کتاب5)مهران کاتوزی، دلنواز فرودین و آناهیتا یزداندوست

6. دروس تخصصی حفاظت در برابر اشعه  ویژه مراکز پرتونگاری دندان (کتاب 6)مهران کاتوزی و محمدرضا کاردان

7. نمونه سوالات ویژه آموزش دوره های مقدماتی - شرکت سایان و کمیته آموزش حفاظت در برابر اشعه

8. حفاظت در برابر اشعه در مراکز کار با لیزر - دلنواز فرودین و مهران کاتوزی

9. حفاظت در برابر پرتوها در مراکز کار با پرتوهای رادیویی و ماکروویو - دلنواز فرودین و مهران کاتوزی

10. آشنایی با پرتوهای غیر یونساز و حفاظت در برابر آنها - دلنواز فرودین

11. سوانح پرتوی در پرتونگاری صنعتی - محمدرضا دیوبند، بیژن صمیمی و محمدرضا کاردان

12. راهنمای عمومی پرتونگاری صنعتی و دستورالعمل مقابله با سوانح - امور حفاظت در برابر اشعه کشور

13. قوانین و مقررات پرتوهای یونساز - امور حفاظت در برابر اشعه کشور

14. استفاده صحیح از فر مایکروویو همراه با نکات ایمنی آن - امور حفاظت در برابر اشعه کشور

15. CD آموزشی کتاب1 – شرکت سایان

16. CD آموزشی کتاب 2– شرکت سایان

17. CD آموزشی کتاب 3 – شرکت سایان

18. CD آموزشی کتاب 4 – شرکت سایان

19. CD آموزشی کتاب 5 – شرکت سایان

20. CD آموزشی کتاب رادیویی و مایکروویو - شرکت سایان

21. CD آموزشی کتاب لیزر - شرکت سایان